ΕΔΑΦΟΚΟΝΙΑΜΑ-WBM Weimarer Boden-Mörtel®

Με τον όρο “εδαφοκονίαμα-WBM®” χαρακτηρίζεται ένα νέο δομικό υλικό, που αποτελείται από 93-97% αδρανή υλικά, τα οποία με την προσθήκη και ανάμιξη ενός σταθεροποιητή και ενός πλαστικοποιητή μετατρέπονται σε μια κατάλληλη μάζα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση χανδάκων, με ακολουθούμενη στερεοποίηση του υλικού, έτσι ώστε να εκλείπει η ανάγκη χρήσης δονητών για την συμπύκνωση της μάζας. Επίσης το εδαφοκονίαμα-WΒΜ, ενώ παρουσιάζει υψηλές τιμές συμπίεσης, σε περίπτωση ανάγκης επισκευών, διαλύεται με την απλή χρήση φτυαριού. Το εδαφοκονίαμα έχει την επί πλέον ιδιότητα να εισχωρεί και να προσκολλάται στα τοιχώματα των εκσκαφών ούτως ώστε να ενσωματώνεται με το έδαφος. Σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι με την χρήση εδαφοκονιάματος κατά την τοποθέτηση σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, αερίου ή καλωδίων ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μείωση του κόστους κατασκευής έως 35%. Το εδαφοκονίαμα-WBM χρησιμοποιείται και σε πλήθος άλλων εφαρμογών στην κατασκευή επιχώσεων, βάσεων-υποβάσεων . Το εδαφοκονίαμα-WBM αποτελείται:

 • Από κοινή άμμο με προκαθορισμένη κοκομετρία ή ακόμα και προϊόντα συναφών εκσκαφών ή καθαιρέσεων που έχουν ανακυκλωθεί και επεξεργαστεί ώστε να αποκτήσουν συγκεκριμένη κοκομετρία. (0-32mm). Στην καλλίτερη περίπτωση εφαρμογής του, σαν αδρανή υλικά χρησιμοποιούμε τα ίδια τα προϊόντα της εκσκαφής, αφού πρώτα τα περάσουμε από σπαστήρα, αν η κοκομετρία τους δε είναι κατάλληλη.
 • Τον πλαστικοποιητή WBM-PLATROS®. Με την τελική ανάμειξη με νερό δημιουργείται ένα υγρό μείγμα έτοιμο για ανάμειξη με τα υπόλοιπα υλικά.
 • Τον σταθεροποιητή που συνήθως είναι τσιμέντο τάξης 32,5 ή 42,5 ακόμα και 52,5 σε περίπτωση που επιθυμούμε άμεση στερεοποίηση του μείγματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ WBM®

Το εδαφοκονίαμα-WBM παράγεται με τις ίδιες διαδικασίες και τους κανόνες παραγωγής σκυροδέματος και εφαρμόζεται με τους ανάλογους τρόπους. Είναι ρευστό και η ρευστότητα του καθορίζεται από την ποσότητα ύδατος που θα χρησιμοποιηθεί. Η μεταφορά και η εφαρμογή του γίνεται με τα συνήθη μεταφορικά μέσα σκυροδέματος.Για να επιτύχουμε την πλήρωση των χανδάκων, χωρίς περαιτέρω συμπύκνωση πρέπει να μειωθούν οι τάσεις ελκυσμού του τελικού μείγματος, για όσο χρόνο διαρκεί η επεξεργασία και τοποθέτηση του κονιάματος και κατόπιν να αυξηθούν ομοιόμορφα οι τάσεις ελκυσμού, ώστε το κονίαμα να αποκτήσει ομοιόμορφα την στερεά του μορφή. Το πρώτο επιλύεται με την προσθήκη του πλαστικοποιητή και το δεύτερο με την προσθήκη του σταθεροποιητή. Με την εφαρμογή του εδαφοκονιάματος-WBM έχουμε τη βέλτιστη διανομή των ακτινωτών πιέσεων στους σωλήνες. Η μειωμένη πίεση έχει θετική επίδραση στη διάρκεια ζωής των σωληνώσεων. Η ρευστότητα του εδαφοκονιάματος-WBM επιτρέπει στο κονίαμα να περιβάλει απόλυτα τις σωληνώσεις και να καλύπτει πλήρως κάθε κενό και κοιλότητα στους χάνδακες. Το εδαφοκονίαμα-WBM λόγω τις συνθέσεως του παρουσιάζει εξαιρετικές στεγανωτικές ιδιότητες, προστατεύοντας τις σωληνώσεις από την υγρασία ή από τη επαφή με λυμματα κτλ. και παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε περιβάλλον που υπάρχουν υπόγεια ύδατα. Η παρουσία του πλαστικοποιητή στο μείγμα προκαλεί μια ισχυρή ενσωμάτωση του μείγματος με τα τοιχώματα των εκσκαφών.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ WBM®

Οι αγωγοί τοποθετούνται πάνω σε στρώση 10-15 cm εδαφοκονιάματος-WBM, στην συνέχεια και σε αποστάσεις ανά 1,5 m ρίχνουμε επί των σωληνώσεων τόσο εδαφοκονίαμα-WBM ώστε να καλύπτεται και να συγκρατείται η σωλήνωση. Αφού περιμένουμε για λίγο ώστε να σταθεροποιηθεί η κατασκευή, αρχίζουμε την έγχυση του κονιάματος για την πλήρωση του χάνδακα. Η όλη εργασία γίνεται για να αποφύγουμε τυχόν φαινόμενα ανώσεως που θα δημιουργηθούν. Το εδαφοκονίαμα-WBM μπορεί να αποτελέσει και την τελική επιφάνεια της βάσης για οδοστρωσία ή πλακόστρωση, για λόγους όμως μεγαλύτερης οικονομίας η τελική επιφάνεια του εδαφοκονιάματος-WBM, μπορεί να επιστρωθεί σε πάχος 20 cm με υλικά εκσκαφών ή βάσης οδοστρωσίας (ανάλογα με την τελική χρήση του εδάφους), δεδομένου ότι σε αυτά τα πάχη δεν υφίστανται προβλήματα συμπιέσεως. Η επίστρωση μπορεί να γίνει μετά την πάροδο 7-8 ωρών από την πλήρωση των χανδάκων με εδαφοκονίαμα-WBM και η συμπίεση την επομένη ημέρα.

ΟΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ WBM®

Το εδαφοκονίαμα-WBM καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του Γερμανικού Υπουργείου Μεταφορών για την κατασκευή οδών (ΖΤVE-stb 94) και τις τεχνικές προδιαγραφές του Γερμανικού Υπουργείου Μεταφορών για τις εκσκαφές σε επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. (ΖΤVE-stb 89) καθώς και του DIN 18134 . Ο συντελεστής παραμόρφωσης Ev2=45 MN/m2, στην περίπτωση του εδαφοκονιάματος-WBM υπερκαλύπτεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ-WBM®

 • Επαναχρησιμοποίηση όλων ή μέρους των προϊόντων εκσκαφών.
 • Αξιοποίηση προϊόντων ανακύκλωσης που προέρχονται από κατεδαφίσεις ή εκβραχισμούς και έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη κοκομετρία.
 • Εξάλειψη της ανάγκης αντικατάστασης των πολύ χαλαρών εδαφών με εδάφη λιγότερο χαλαρά ώστε να υποδεχθούν την σωλήνωση.
 • Μείωση του πλάτους των εκσκαφών διότι δεν απαιτείται συμπίεση της επίχωσης. Οι εκσκαφές στη περίπτωσης χρήσης του εδαφοκονιάματος μειώνονται δραστικά, αφού η μόνη απαίτηση που υπάρχει για το πλάτος των εκσκαφών είναι να παρέχεται η δυνατότητα διέλευσης του μείγματος μεταξύ των τοιχωμάτων της εκσκαφής και των σωληνώσεων.
 • Πιθανή αποφυγή τοποθέτησης υποβάσεων για οδόστρωμα και πλακοστρώσεις.
 • Αύξηση του χρόνου ζωής των σωληνώσεων.
 • Μείωση του χρόνου και του κόστους κατασκευής.
 • Εύκολη διάλυση του κονιάματος σε περίπτωση ανάγκης επισκευών ή διελεύσεων, ακόμα και χωρίς μηχανικά μέσα.
 • Αποτελεσματική και οριστική λύση του προβλήματος της συμπύκνωσης των χανδάκων.
 • Δραστική μείωση της όχλησης κατά την εκτέλεση των έργων εντός πόλεων.


WBM