Φωτοβολταικές Εγκαταστάσεις

SOLAR POTENTIAL GREECEprices

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Κτίρια Κατοικιών
 • Ξενοδοχεία , Βιομηχανίες , Εμπορικά κέντρα
 • Δημόσια Κτίρια
 • Γεωργική και Αγροτική Παραγωγή
 • Μεγάλα Φωτοβολταικά Πάρκα στην Υπαιθρο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • Εξασφάλιση ή δυνατότητα εξασφάλισης της θέσης του έργου
 • Επάρκεια τεχνικών, οικονοµικών και χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων του φορέα υλοποίησης
 • Εξέταση περιβαλλοντικών θεµάτων
 • Εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας της πρότασης από τεχνολογικής πλευράς
 • Εξασφάλιση επαρκούς οικονοµικοτεχνικής αποδοτικότητας του έργου
 • Έλεγχος στοιχείων καταλληλότητας οικοπέδου για την κατασκευή
 • Σύνταξη του οικονομοτεχνικού και χρηματοδοτικού μοντέλου.
 • Σύνταξη της μελέτης
 • Σύνταξη όλων των υποστηρικτικών μελετών
 • Σύνταξη συνοπτικού προϋπολογισμού
 • Χρονοπρογραμματισμός έργου
 • Διαδικασια αδειοδότησης
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:

 • των φωτοβολταικων στοιχειων
 • των αντιστροφέων
 • της αντικεραυνικής προστασίας
 • του συστήματος στήριξης / προσανατολισμού
 • της κτιριακής και ηλεκτρικής υποδομής